Zaveza o varovanju zaupnih informacij

SqualoMail d.o.o.
Gabrije 33
6250 Ilirska Bistrica
Mat. št. 6524311000
ID za DDV: SI67317502

(v nadaljevanju: »Ponudnik«), ki ga zastopa direktor Tomaž Štucin in ponuja storitev SqualoMail (www.squalomail.com),

in

vse stranke ponudnika – tako tiste, ki so storitve naročile, kot tudi tiste, ki storitve samo preizkušajo

ter se jih bo skupaj s ponudnikom v nadaljevanju imenovalo »stranki dogovora«,

s tem dokumentom izdajata:

ZAVEZO O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV

UVODNE DOLOČBE

1.ČLEN

Ponudnik zaveze ugotavlja:

 • da za obe stranki dogovora obstaja poslovni interes za ponujanje storitev na področju email marketinga (v nadaljevanju storitve).
 • da imata stranki dogovora mandat, da lahko eden drugemu razkrijeta poslovne informacije vezane na zgoraj omenjene storitve in trženjske ter poslovne strategije, vezane na te storitve.
 • da se sklepa ta dogovor z namenom varovanja pri vpogledu pridobljenih informacij, dokumentacije oziroma podatkov.

PREDMET POSLOVNE TAJNOSTI

2. ČLEN

Stranki dogovora sta sporazumni, da se v tem dogovoru kot zaupne informacije štejejo vsi osebni podatki, email naslovi, dokumenti, slike, formule, računalniški podatki in vse ostale informacije v vseh oblikah, tako materialnih kot nematerialnih, ki so s strani stranke tako označeni ali deklarirani za zaupne, in jih stranka da na razpolago ponudniku v pisni ali ustni obliki v zvezi s poslovnim sodelovanjem.

VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

3. ČLEN

Vsaka stranka dogovora se nepreklicno zavezuje, da bo vse zaupne informacije obravnavala in z njimi ravnala kot s poslovno skrivnostjo, da bi tako preprečila razkritje teh zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, in sicer:

 • da bo vse zaupne podatke pridobljene od druge stranke dogovora štela kot poslovno skrivnost z najvišjo stopnjo zaupnosti,
 • da bo upoštevala vse običajne standarde glede skrbnosti in varovanja zaupnih podatkov;
 • da dolžnost varovanja poslovne skrivnosti za zaupne podatke nastopi s trenutkom izročitve in traja tudi po izvedbi oz. prekinitvi storitve določene s tem dogovorom;

4. ČLEN

Prejete podatke, informacije in dokumente sme vsaka stranka dogovora uporabljati samo za potrebe priprave in realizacije poslovnega sodelovanja, zaradi česar so ji bili takšni podatki posredovani v skladu s tem dogovorom.

5. ČLEN

Stranki dogovora se strinjata, da vsaka stranka dogovora s prejemom podatkov, informacij in dokumentov ne pridobi nobenih pravic ali licenc v zvezi s temi podatki, informacijami in / ali dokumenti.

6. ČLEN

Vsaka stranka dogovora se zavezuje, da v nobenem primeru brez pisnega soglasja druge stranke dogovora ne bo, neposredno ali posredno, na kakršenkoli način teh podatkov, informacij in dokumentov razkrila tretjim osebam, jih objavila, kopirala, omogočila tretjim osebam dostop do teh podatkov, informacij in dokumentov ali jih uporabila v korist katere koli tretje osebe ali v svojo korist izven uporabe dogovorjenega poslovnega sodelovanja.

7. ČLEN

Vsaka stranka dogovora se zavezuje, da bo ukrenila vse potrebno za to, da bodo pri njej zaposleni delavci ali zunanji sodelavci , ki se ukvarjajo s projektom oziroma imajo dostop do podatkov, informacij in dokumentov, zavezani enako kot stranka dogovora v skladu s to pogodbo, oziroma da se obvezuje:

 • da bodo s podatki, informacij in dokumenti seznanjene le tiste osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo projekta in v takem obsegu kot je potrebno za izvedbo poslovnega sodelovanja;
 • da so osebe, ki os bile seznanjene s podatki, informacijami ali dokumenti,  dolžne ravnati tako, da ti podatki, informacije in/ali dokumenti ne bodo dostopni nepooblaščenim  osebam, pri čemer ni pomembno ali gre za aktivno ravnanje (sporočitev, izročitev, seznanitev) ali za pasivno ravnanje (omogočitev dostopa oz. drugačna opustitev);
 • da bodo podatki, informacije in in/ali dokumenti hranjeni na posebej varovanih mestih in da nepooblaščenim osebam ne bo dovoljen dostop na določeno lokacijo shranitve ali obdelave podatkov, informacij in/ali dokumentov;
 • da dolžnost varovanja poslovne skrivnosti za podatke, informacije in/ali dokumente nastopi s trenutkom izročitve in traja tudi po izvedbi poslovnega dogodka za dobo 3 leta.

Vsaka stranka dogovora prevzame obveznost, da bo vsak delavec ali vsak zunanji sodelavec, ki ga vključi v izvedbo poslovnega sodelovanja predhodno podpisal pismeno izjavo o varovanju skrivnosti v besedilu skladno smiselno s tem dogovorom.

8. ČLEN

Obveznosti in omejitve iz tega dogovora se ne nanašajo na informacije, podatke ali dokumente:

 • ki so do sedaj ali kasneje dostopne javnosti drugače kot z nespoštovanjem tega dogovora s strani stranke dogovora; ali
 • ki jih mora stranka dogovora razkriti v skladu z zakoni ali po nalogu sodišča; ali
 • ki jih  stranka dogovora že ima na dan podpisa tega dogovora; ali
 • ki jih stranki dogovora brez omejitev razkrije tretja oseba.

9. ČLEN

Na podlagi utemeljene zahteve vsake stranke dogovora, bo druga stranka dogovora vrnila vse prejete podatke, informacije in dokumente, ki jih je prejela v zvezi s poslovnim sodelovanjem . Obveznost iz te točke se nanaša tudi na vse kopije in podporne materiale in dokumente, elektronske zapise in analize iz teh dokumentov in podatkov.

KONČNE DOLOČBE

10. ČLEN

V primeru spora bosta stranki dogovora skušali spor reševati sporazumno, v primeru, da to ne bo mogoče pa bo za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

11. ČLEN

Dogovor je objavljen na spletni strani SqualoMail. Stranka pa lahko zahteva pisno verzijo tega dokumenta podpisanega s strani obeh pogodbenih strank.

12. ČLEN

Zaveza velja za vse stranke podjetja SqualoMail d.o.o.

V Ilirski Bistrici, dne 22.5.2015.